Deklaracja dostępności

Dostępność

Deklaracja dostępności

Wstęp

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz.U z 2019 poz. 848). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://bip.wodociagi-koscian.pl/

Data publikacji strony internetowej

2020-03-03

Data ostatniej istotnej aktualizacji

2021-04-01

Podmiot

Wodociągi Kościańskie Spółka z o.o.

Adres strony internetowej

http://bip.wodociagi-koscian.pl/

Status zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 • brak tekstu alternatywnego elementu na pierwszej stronie (przesuwane zdjęcia, tzw slider),
 • nie wszystkie zamieszczane fotorelacje mają do każdego zdjęcia tekst alternatywny, a jedynie zbiorczą informację jakiej tematyki dotyczą fotografie,
 • linki prowadzące do materiałów na innych stronach/podstronach nie zawierają treści tekstowej, którą mogą odczytać programy dla niepełnosprawnych,
 • część dokumentów jest dostępna tylko w jednym w formacie,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

 

Data sporządzenia

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Data sporządzenia: 2021-03-29.

Skróty klawiszowe służące do przemieszczania się po elementach strony

Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą standardowych skrótów klawiszy
TAB, SHIFT+TAB, ENTER.
Graficzne przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony.   Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:
Firefox, Chrome, Internet Explorer:
[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok
[CTRL] oraz [0] aby przywrócić pierwotny widok
W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności.
Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących:

 • zmiana wielkości czcionki,
 • zmiana kontrastu.

Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają wszelkich starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności. Dokładamy wszelkich starań by zdjęcia zawarte w serwisie posiadały zdefiniowane alternatywne opisy, aby ich treść była zrozumiała dla osób niewidomych.

 

Dostępność architektoniczna budynku

Siedziba Wodociągów Kościańskich sp. z o.o. mieści się  przy ul. Czempińskiej 2 w Kościanie.

 • na ogólnodostępnym parkingu są wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych,
 • przed wejściem do budynku mieści się podjazd
 • toaleta dla interesantów znajduje się na parterze. Toaleta nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych,
 • bezpośrednio przy wejściu głównym na parterze mieści się kasa oraz sekretariat,
 • w przypadku niemożności dotarcia interesanta do właściwego biura Spółki istnieje możliwość wyjścia pracownika merytorycznego i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób,
 • zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in.  do obiektów użyteczności publicznej.

 

Siedziba Stacji Uzdatniania Wody mieści się przy ul. Jesionowej 4 w Kościanie

 • swobodny dojazd do obiektu,
 • wejście do budynku bez przeszkód

 

Siedziba Oczyszczalnia Ścieków i Laboratorium mieści się przy ul. Kanałowej 1 w Kościanie

 • brak dostępu dla osób ze szczególnymi potrzebami.

 

Informacja do dostępności języka migowego

Zgodnie z ustawą o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. Nr 209, poz. 1243) osoby uprawnione, czyli osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mają prawo  do skorzystania z usług tłumacza języka migowego.

W chwili obecnej nie zapewnia się dostępu do świadczenia usług tłumacza wpisanego do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Wielkopolskiego.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:
e-mail: biuro@wodociagi-koscian.pl numer telefonu +48 65 512-13-88 
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia  z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

1 Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego MFiPR - 2021 r.

2 Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego - 2021 r.