Podstawa prawna działania

"Wodociągi Kościańskie" Spółka z o.o.

 Spółka działa na podstawie:

 • aktu  założycielskiego spółki z dnia 17 grudnia 2012 roku,
 • wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000448261,
 • ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz.1037 ze zm.);
 • ustawy z dnia 7 czerwca 2011 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. Nr 123, poz. 858)
 • ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej ( Dz. U. Nr 45, poz. 236),
 • ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 25, poz. 150)
 • ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145)
 • zarządzenia Nr 119/15 Burmistrza Miasta Kościana z dnia 01.09.2015 w sprawie zasad nadzoru właścicielskiego nad spółką z udziałem Gminy Miejskiej Kościan,
 • zarządzenie Nr 440/13 Burmistrza Miasta Kościana z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej,
 • zarządzenie Nr 442/17 Burmistrza miasta Kościan z dnia 28 czerwca w sprawie zasad nadzoru właścicielskiego na spółką z udziałem Gminy Miasta Kościan.

 

Załączniki:

 1. Akt założycielski spółki  
 2. Zmiana umowy spółki
 3. Regulamin Rady Nadzorczej
 4. Zarządzenie nr 119/15 Burmistrza Miasta Kościana z dnia 01.09.2015 w sprawie zasad nadzoru właścicielskiego nad spółką z udziałem Gminy Miejskiej Kościan
 5. Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 119/15
 6. Zarządzenie Nr 440/13 Burmistrza Miasta Kościana z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej 
 7. Zarządzenie Nr 442/17 Burmistrza miasta Kościan z dnia 28 czerwca w sprawie zasad nadzoru właścicielskiego na spółką z udziałem Gminy Miasta Kościan

Podstawa prawna działania cz. 2

 
Uchwała Nr XXXV/374/18
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 23.08.2018 r.
w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Miejskiej Kościana