PALIWO

Dotyczy postępowania pn.: Bezgotówkowa sprzedaż paliwa na potrzeby Wodociągów Kościańskich Sp. z o.o.


Na podstawie § 30  ust. 8 Regulaminu wewnętrznego udzielania zamówień sektorowych w Wodociągach Kościańskich Sp. z o.o. zawiadamia się,
iż w postępowaniu nr 2/ZP/2021 w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zostały złożone
trzy oferty.

Najkorzystniejsza oferta została złożona przez firmę P.H.U. MATUZ Sp. z o.o.
ul. Chłapowskiego 9, 64-000 Kościan i otrzymała 100 pkt  według kryterium oceny określonym w SIWZ.

Pozostałe złożone oferty:
1. Krzysztof Antczak Z.T.U.H. Sp. J. Sierakowo ul. Długa 41, 64-000 Kościan – 97,68 pkt.
2. Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej MAZOVIA ul. Kocjana 3, 01-473 Warszawa 
    –  90,16 pkt.
Zgodnie z § 30 ust. 9 umowa w sprawie realizacji zamówienia zostanie podpisana po 22.12.2020 r.